Domov pro každé Vaše

Každý den jsme jinou verzí sebe sama s potřebami, touhami a očekáváními, které se v různých kontextech a obdobích života mění.
Snažíme se pro Vás vytvořit domov s mnoha výhodami, který by Vás neomezoval, ale naopak aby byly naplněny všechny Vaše potřeby.

Co-living

Vybrat si

Co-living

Vybrat si

Výhody Youston co-livingu

Komunita

Pro Vaše JÁ, co touží po aktivním životě.

Volnočasové prostory

Od parní lázně po kino.

Poblíž centra města

Všude pěšky a neustále ve středu dění.

Flexibilita

Pronajměte si tolik prostoru, kolik chcete. Flexibilní a cenově dostupný nájem.

O vše je postaráno

Od Wi-Fi po plně zařízené apartmány.

Vyberte si svůj Youston

Za měsíc 60 d. – 1 m.
za týden 2-59 d.

Hartigova 114 Youston

Hartigova g. 114, Czech
od 599 € / měsíc
od 199 € / týden

Youston

Operujeme v globálním měřítku

Chceš žít v cizině? Objev Youston.

Vybrat

Potřebujete s něčím poradit?

Upozorňujeme, že tento web používá soubory cookie. Když souhlasíte, klikněte na tlačítko „Souhlasím“.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů definují zásady a postup zpracování osobních údajů společnosti „Youston CZ s.r.o“ a podmínky provozu webových stránek www.youstonliving.com

Tyto Zásady ochrany osobních údajů řídí a používají společnosti skupiny „Youston CZ s.r.o“ a společnosti přidružené  „Youston CZ s.r.o“.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Společnost „Youston CZ s.r.o“ garantuje, že jsou osobní údaje zpracovávány zákonným, korektním a transparentním způsobem, jsou shromažďovány pro konkrétní a jasně vymezené účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 2. Pojmy používané v těchto Zásadách:
 • Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na nějaký identifikátor, jako je jméno, osobní identifikační číslo, lokalizační údaje a online identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce údajů - společnost „Youston CZ s.r.o“, identifikační číslo společnosti: 194 32 399, adresa sídla společnosti: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, the Czech Republic
 • Subjekt údajů - zákazník společnosti - jakákoli fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.
 • Zpracování údajů - jakákoli operace nebo sled operací, které se automatizovanými nebo neautomatizovanými způsoby provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, jako je shromažďování, zaznamenávání, třídění, uspořádávání, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, otvírání, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupňování, srovnávání s jinými údaji nebo kombinování s nimi, omezování, výmaz nebo zničení.
 1. Pojmy, zásady a další ustanovení použité v těchto Zásadách jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice EU o ochraně osobních údajů 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen jako „GDPR“), se zákonem Litevské republiky o právní ochraně osobních údajů a s dalšími příslušnými právními předpisy.

 2. Má se za to, že jestliže subjekt údajů dobrovolně zanechal své údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo) na internetových stránkách společnosti www.youstonliving.com, pak se seznámil s těmito Zásadami a porozuměl jejich obsahu.

 

 1. Dovolujeme si upozornit, že správce údajů:
 2. zpracovává osobní údaje subjektu údajů zákonným, korektním a transparentním způsobem (zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti);
 3. shromažďuje osobní údaje pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále nezpracovává tyto osobní údaje způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (zásada omezení účelu);
 4. shromažďuje pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány (zásada minimalizace údajů);
 5. zpracovává pouze přesné osobní údaje a podle potřeby je aktualizuje, podniká veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje, které nejsou vzhledem k účelům zpracování přesné, byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo opraveny (zásada přesnosti);
 6. uchovává osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány (zásada omezení uložení);
 7. zpracovává osobní údaje tak, aby pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření zajistil odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před jejich neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou nebo zničením (zásada integrity a důvěrnosti).
 • Správce údajů je odpovědný za zajištění souladu s výše uvedenými Zásadami a musí být schopen prokázat jejich dodržování (zásada odpovědnosti).
 • Používání služeb třetích stran, jako je například používání účtů správce údajů na sociálních sítích, může podléhat podmínkám třetích stran. Proto doporučujeme, abyste se při využívání služeb těchto třetích stran seznámili také s jejich podmínkami.
 1. SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Pro účely poskytování a výkonu služeb společnosti, nákupu a účasti na aktivitách, fakturace a analýzy údajů zpracovává správce údajů následující osobní údaje týkající se subjektu údajů:
 • jméno, příjmení,
 • osobní identifikační číslo nebo datum narození,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • adresa bydliště,
 • číslo bankovního účtu (pro platby za služby)
 • údaje o nemovitosti, kterou subjekt údajů kupuje/prodává/vlastní (výpis objektu z katastru nemovitostí),
 • IP adresa,
 • e-mailová korespondence a korespondence na sociálních sítích (neveřejné záznamy).

 1. Pro účely přímého marketingu zpracovává správce údajů následující údaje subjektu údajů:
 • jméno, příjmení,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa.

 1. Pro účely správy dotazů zákazníků a poskytování kvalitních služeb zpracovává správce údajů následující údaje subjektu údajů:
 • komentář,
 • jméno, příjmení,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

 1. Ukládání osobních údajů:
 • osobní údaje související s hlavní činností společnosti, tj. nákupem a prodejem nemovitostí, řízením projektů a developmentem, se uchovávají po dobu 10 (deseti) let. Toto časové omezení je nastaveno kvůli možnosti kontrol iniciovaných různými veřejnými orgány (např. STI, SoDra atd.), které mohou být zahájeny 5 (pět) let po uzavření konkrétní smlouvy (např. smlouvy o dílo) a které vyžadují údaje za předchozích 5 (pět) let;
 • pro účely přímého marketingu (tj. nabízení subjektům údajů ke koupi/prodeji/jinému částečnému nebo úplnému převodu nemovitosti, které se jich týkají, přispívání k připravovaným projektům v oblasti nemovitostí) se obdržené údaje uchovávají po dobu 5 (pěti) let od data jejich obdržení;
 • pro účely správy dotazů jsou osobní údaje uchovávány po dobu 1 (jednoho) roku od data přijetí;
 • pro účely fakturace jsou osobní údaje uchovávány dle právních požadavků vztahujících se na účetnictví.
 1. Subjekt údajů může kdykoli podat žádost o odvolání souhlasu se zpracováním svých osobních údajů zasláním e-mailu na následující adresu rent@youston.cz nebo osobně návštěvou kanceláře společnosti na následující adrese: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, the Czech Republic.

 

 1. Správce údajů shromažďuje osobní údaje:

 

 • přímo od subjektu údajů,
 • z veřejně dostupných zdrojů, tj. v souvislosti s přípravou příslušných výběrových řízení, přípravou projektů apod. shromažďuje společnost veřejně dostupné údaje o obchodních partnerech a/nebo jejich zástupcích z veřejně dostupných systémů (sociální sítě, veřejné databáze apod.).
 • Společnost má databázi všech realitních makléřů působících v Litvě. Jejich údaje jsou veřejně dostupné a přístupné. Společnost zasílá makléřům příslušné dotazy. Ti se však mohou prostřednictvím e-mailů odhlásit ze zasílání příslušných nabídek budoucí spolupráce.
 1. Správce údajů se zavazuje, že s výjimkou následujících případů neposkytne zpracovávané osobní údaje třetím stranám:

 

 • pokud subjekt údajů s takovým zveřejněním osobních údajů souhlasil,
 • pokud jsou údaje poskytovány zpracovatelům údajů, kteří poskytují účetní služby, online systémovou podporu, platební a jiné služby,
 • pokud jsou tyto údaje poskytovány společnostem napojeným na správce údajů, jakož i společnostem, které poskytují služby na žádost správce údajů, např. banky/společnosti, které pomáhají s platebními transakcemi. Tyto společnosti mají omezenou možnost používat vaše údaje. Nemohou je však používat k jiným účelům než k poskytování služeb správci údajů.
 • pokud jsou tyti údaje poskytovány dalším stranám dle požadavků zákona nebo je-li to nezbytné pro ochranu poskytovaných služeb informační společnosti.
 • pokud jsou údaje poskytovány pro jiné relevantní účely v rámci plnění zákonných povinností.

Případy, kdy může správce údajů poskytnout údaje o subjektu údajů jiným stranám:

 • v souladu se zákonem nebo na základě závazného soudního příkazu,
 • pro účely potvrzení zákonnost svého jednání,
 • k ochraně správce údajů, jeho práv, majetku nebo bezpečnosti,
 • jakékoli spřízněné třetí straně v případě fúze, převodu nebo úpadku,
 • v ostatních případech se souhlasem subjektu údajů nebo na základě zákonné žádosti.

 

 1. Poskytnutím osobních údajů uděluje subjekt údajů správci údajů právo shromažďovat, uchovávat, systematizovat, používat a zpracovávat pro účely stanovené v těchto zásadách všechny osobní údaje, které mu jsou přímo nebo nepřímo poskytnuty při návštěvě uvedených webových stránek.

 2. Subjekt údajů je povinen zajistit, že jsou poskytnuté údaje přesné, správné a úplné. Vědomé zadání nesprávných údajů se považuje za porušení zásad. Pokud se vámi poskytnuté údaje změní, jste povinni je neprodleně opravit, a pokud tak nemůžete učinit, informovat o tom správce údajů. Správce údajů v žádném případě neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou subjektu údajů a/nebo třetím osobám v důsledku nesprávných a/nebo neúplných osobních údajů poskytnutých subjektem údajů nebo v důsledku toho, že subjekt údajů nepožádal o doplnění a/nebo úpravu údajů po jejich změně.

 

Správce údajů neshromažďuje citlivé informace o subjektu údajů.

Správce údajů neprovádí automatizované rozhodování ani profilování na základě informací o subjektu údajů.

Správce údajů nesdílí osobní údaje subjektu údajů se subjekty mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Správce údajů může sdílet osobní údaje se společnostmi skupiny „Youston CZ s.r.o.“ a přidruženými společnostmi „Youston CZ s.r.o.“.

III.     COOKIES

Pro účely řádného zpracování informací o subjektech údajů (dále jen „návštěvníci“) při jejich návštěvě webových stránek správce údajů používá správce údajů na svých webových stránkách soubory cookie.

 

To jsou soubory, které ukládají určité informace na pevný disk počítače nebo do vyhledávače. Mohou být použity k identifikaci návštěv webových stránek správce údajů, k zobrazení historie návštěv a k odpovídajícímu přizpůsobení obsahu.

Soubory cookie se rovněž používají k zajištění co nejpříjemnějšího prohlížení a bezproblémového fungování webových stránek, ke sledování délky a četnosti návštěv a ke shromažďování statistických informací o počtu návštěvníků webových stránek. Pomáhají také zlepšovat fungování webových stránek, zavádět různá vylepšení a přizpůsobovat webové stránky optimálním potřebám jejich návštěvníků.


 1. Webové stránky a účty na sociálních sítích provozované správcem údajů umožňují subjektu údajů poskytovat informace přímo správci údajů (například přihlášením se k odběru novinek na webových stránkách). Následující informace jsou získávány přímo od subjektu údajů:
 • e-mail.

 

Následující informace jsou získány nepřímo:

 • informace o tom, jak se používají webové stránky správce údajů (mohou být shromažďovány například následující informace):
 • informace o zařízení, tj. IP adresa, verze operačního systému a nastavení zařízení, které subjekt údajů používá k přístupu k obsahu/produktům,
 • přihlašovací údaje, tj. čas a trvání relace na straně subjektu údajů, časový průběh požadavků subjektu údajů na webových stránkách správce údajů a veškeré informace uložené v souborech cookie uložených v zařízení subjektu údajů,
 • informace o poloze, tj. GPS signál daného zařízení nebo informace o nejbližších přístupových bodech WiFi a mobilních věžích, které mohou přeneseny od subjektu údajů ke správci údajů při používání obsahu webových stránek správce údajů,
 • informace ze zdrojů třetích stran.

 

Správce údajů může získávat informace o subjektu údajů z veřejných a komerčních zdrojů (v rozsahu povoleném platnými právními předpisy) a spojovat je s dalšími informacemi získanými od subjektu údajů nebo o něm.

 

Správce údajů může rovněž získávat informace o subjektu údajů ze služeb sociálních sítí třetích stran, pokud k nim subjekt údajů přistupuje, například prostřednictvím účtů na Facebooku.

 

Správce údajů může se souhlasem subjektu údajů shromažďovat informace o subjektu údajů, jeho zařízení nebo o tom, jak používá obsah webových stránek.

 

Subjekt údajů se může rozhodnout neposkytnout správci údajů určité informace (např. informace o předplatném nebo marketingové informace), ale v takovém případě nebude správce údajů schopen poskytnout subjektu údajů nejnovější nabídky nebo subjekt údajů neprodleně kontaktovat, když bude mít subjekt údajů nejvhodnější nabídku.


 1. Zpracování údajů pomocí souborů cookie neumožňuje přímou ani nepřímou identifikaci návštěvníků webových stránek.

 2. Návštěvník může soubory cookie ze svého počítače vymazat nebo je ve svém webovém prohlížeči zablokovat, ale některé funkce webových stránek pak nemusí fungovat správně a/nebo vůbec.
 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 1. Správce údajů garantuje subjektu údajů následující práva a poskytnutí veškerých relevantních informací na žádost nebo dotaz subjektu údajů:
 • vědět (být informován) o zpracování svých osobních údajů,
 • mít přístup ke svým osobním údajům a způsobu jejich zpracování,
 • žádat opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo o pozastavení zpracování svých osobních údajů, kromě jejich uložení,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně přímého marketingu,
 • požádat o výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
 • požádat o přenositelnost svých osobních údajů, tj. o přístup ke svým osobním údajům ve formě osobních údajů v běžně používaném a počítačově čitelném formátu,
 • právo podat stížnost u Státního inspektorátu pro ochranu osobních údajů (LT).

 

Správce údajů může subjektům údajů zabránit ve výkonu výše uvedených práv, pokud je to v případech stanovených zákonem nezbytné pro zajištění prevence, vyšetřování a odhalování trestných činů, porušení úřední nebo profesní etiky, jakož i ochrany práv a svobod subjektu údajů nebo jiných osob.

 

 1. Subjekt údajů, který předložil doklad potvrzující jeho totožnost nebo který potvrdil svou totožnost postupem stanoveným zákonem či prostřednictvím elektronické komunikace (umožňuje-li tato řádnou identifikaci osoby), má právo kdykoli na základě žádosti podané správci bezplatně získat přístup ke svým údajům zpracovávaným společností a získat informace o zdrojích, z nichž byly jeho osobní údaje shromážděny, o účelu jejich zpracování a o příjemcích, kterým jsou údaje poskytovány a kterým byly za poslední 1 (jeden) rok poskytnuty. Subjekt údajů má rovněž právo požadovat opravu nesprávných, neúplných či nepřesných osobních údajů, požadovat pozastavení zpracování svých osobních údajů s výjimkou jejich uložení, jsou-li tyto údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy a podmínkami těchto Zásad.

 2. Subjekt údajů může podat žádost o výkon svých výše uvedených práv v kanceláři společnosti na následující adrese: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, the Czech Republic, a to vyplněním formuláře žádosti nebo jeho zasláním e-mailem na adresu: rent@youston.cz

 3. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas v rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů založeno na daném souhlasu, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před odvoláním souhlasu, jak je stanoveno v Zásadách.

 

 1. Webové stránky nebo účty správce údajů na sociálních sítích mohou obsahovat odkazy na třetí strany, jejichž webové stránky a služby nejsou pod kontrolou správce údajů. Správce údajů neodpovídá za bezpečnost a soukromí informací shromážděných třetími stranami. Subjekt údajů musí být opatrný a přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které subjekt údajů používá.

 

 1. Pokud subjekt údajů není spokojen s odpovědí správce údajů nebo se domnívá, že správce údajů nezpracovává osobní údaje v souladu s právními požadavky, má právo podat stížnost Státnímu inspektorátu pro ochranu osobních údajů Litevské republiky.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Právní vztahy související s těmito Zásadami se řídí právem Litevské republiky.

 2. Správce údajů neodpovídá za škody, včetně škod způsobených přerušením používání webových stránek, za ztrátu nebo poškození dat způsobené jednáním nebo opomenutím samotného subjektu údajů nebo jednáním či opomenutím třetích osob jednajících s vědomím subjektu údajů, včetně chybného zadání údajů, jiných chyb, úmyslného poškození nebo jiného zneužití webových stránek. Poskytovatel webových stránek rovněž neodpovídá za přerušení přístupu k webovým stránkám a/nebo jejich používání či za škody způsobené takovým přerušením v důsledku jednání nebo opomenutí třetích stran, které nejsou ve vztahu ke správci údajů nebo subjektu údajů, včetně přerušení dodávky elektřiny, přístupu k internetu atd.

 3. Správce údajů má právo tyto Zásady částečně nebo zcela změnit. Tyto Zásady ochrany osobních údajů budou jednou za 2 (dva) roky přezkoumány a podle potřeby aktualizovány.

 4. Změny nebo doplňky Zásad nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách.

 5. Pokud subjekt údajů pokračuje v používání webových stránek i po doplnění nebo úpravě Zásad, má se za to, že proti těmto doplněním a/nebo úpravám nevznáší námitky.

_____________________

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU A VIDEOZÁZNAMŮ

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Pravidla pro kamerový dohled a zpracování videozáznamů (dále jen „Pravidla“) upravují a zahrnují kamerový dohled v prostorách, budovách a venkovních prostorách společnosti „Plėtojimo projektai“ (dále jen „společnost“), pořizování videozáznamů, zpracování záznamů (prohlížení, ukládání, přenos, sdílení, používání), udělování, mazání a změny přístupových práv a oprávnění ke zpracování osobních údajů, postupy pro správu a reakci na porušení zabezpečení údajů a pravidla pro uplatňování práv subjektů údajů a vyřizování žádostí, zajištění souladu a provádění zákona o právní ochraně osobních údajů Litevské republiky, požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a dalších právních předpisů upravujících zpracování a ochranu osobních údajů.
 2. Tato pravidla byla vypracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Litevské republiky (dále jen „ZOOÚ“), GDPR a jeho prováděcími právními předpisy, příkazem ředitele Státní inspekce pro ochranu osobních údajů ze dne 12. listopadu 2008 č. 1T‑71(1.12) „O schválení obecných požadavků na organizační a technická opatření pro zabezpečení osobních údajů“ a dalšími zákony a právními předpisy upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.
 3. Mezi pojmy používané v těchto Pravidlech patří:
  • Správce údajů - společnost „Plėtojimo projektai“, identifikační číslo společnosti: 305227656, Smolensko g. 12, Vilnius, e-mail info@balticam.lt, tel. +37065261041 a společnost „Tvari plėtra“, identifikační číslo společnosti: 305600151, Smolensko g. 12, Vilnius, e-mail info@balticam.lt, tel. +37065261041, společnost „Baltic Asset Management“, identifikační číslo společnosti: 304602224, Upės g. 21, Vilnius, e-mail info@balticam.lt, tel. 37065261041.
  • Zpracovatel údajů - společnost „Plėtojimo projektai“, identifikační číslo společnosti: 305227656, Smolensko g. 12, Vilnius, e-mail info@balticam.lt, tel. 37065261041 a společnost „Tvari plėtra“, identifikační číslo společnosti: 305600151, Smolensko g. 12, Vilnius, e-mail info@balticam.lt, tel. 37065261041.
  • Subjekt údajů - fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uvedené v Pravidlech.
  • Osobní údaje - veškeré informace týkající se subjektu údajů, který je znám nebo je možné jej přímo či nepřímo identifikovat.
  • Přístup k zařízení pro záznam videa - fyzický přístup nebo přístup prostřednictvím elektronické komunikace umožňující osobě upravovat, odstraňovat nebo aktualizovat součásti nebo software technického zařízení pro záznam videa, nastavovat provozní parametry zařízení pro záznam videa a mít přístup k osobním údajům shromážděným v průběhu kamerového sledování.
  • Kamerový dohled - zpracování videozáznamů týkajících se fyzické osoby pomocí automatizovaných nástrojů kamerového dohledu (videokamer) bez ohledu na to, zda se údaje ukládají na nějaké médium.
  • Systém kamerového dohledu - servery a/nebo zařízení pro záznam videozáznamů, CCTV kamery a média pro ukládání dat, která uchovávají videozáznamy.
  • Zařízení pro záznam videozáznamů - digitální zařízení používaná k zachycování, nahrávání, ukládání, prohlížení a kopírování videozáznamů, evidovaná v podnikových majetkových účtech.
  • Ostatní pojmy použité v Pravidlech se vykládají tak, jak jsou definovány v ZOOÚ, GDPR a dalších právních předpisech Litevské republiky.
 1. ÚČEL A ROZSAH KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ CCTV
 1. Účelem kamerových systémů CCTV je poskytnout preventivní bezpečnostní opatření k zajištění ochrany majetku a aktiv společnosti, jejích zaměstnanců a zákazníků, jakož i veřejného pořádku a bezpečného prostředí.
 2. Kamerový systém je nainstalován v prostorách společnosti na adrese V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, the Czech Republic.
 3. Kamerový systém CCTV zaznamenává:
  • venkovní prostory všech provozoven: vstupní a výstupní prostory, parkovací plochy a všechny ostatní veřejné prostory provozoven,
  • vnitřní společné prostory pro všechny jednotky: chodby, vchod a východ z budovy, společná kuchyňka a prostory pro volný čas,
  • vnitřní i venkovní prostory jsou monitorovány kamerami 24 hodin denně.
 4. Údaje z kamerového systému se zaznamenávají na zařízení pro ukládání dat a uchovávají se na digitálních médiích po dobu nejméně 30 kalendářních dnů. Vzhledem k omezené kapacitě pevného disku odstraní zařízení pro záznam videa automaticky nejstarší videa a na zbývající místo uloží nejnovější videostream. Zaměstnanci odpovědní za údržbu kamerového systému CCTV, jak je definován v těchto Pravidlech, zajišťují nepřetržitost záznamu videozáznamů a bezporuchovost celého systému.

III.     SPRÁVA ZÁZNAMŮ Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU CCTV

 1. Veškeré zaznamenané údaje z kamerového systému CCTV zpracovává ředitel společnosti a jím pověřená osoba, správci objektů, zaměstnanci bezpečnostní služby (dále jen zaměstnanci odpovědní za údržbu kamerového systému), kteří odpovídají za organizaci kamerového systému, zpracování údajů z kamerového systému, jejich předávání třetím osobám a ochranu údajů zjištěných z kamerového systému za podmínek stanovených v těchto Pravidlech, s výjimkou případů technické poruchy kamerového systému nebo preventivní údržby. Tito zaměstnanci, kteří mají právo přístupu k údajům z kamerového systému, podepsali závazek chránit důvěrnost osobních údajů a zavázali se dodržovat požadavky stanovené právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 2. Zaměstnanci odpovědní za údržbu kamerového systému CCTV musí:
  • zajistit, aby údaje z kamerového systému nebyly používány k jiným účelům, než které jsou definovány v těchto Pravidlech,
  • zajistit, aby byl kamerový systém CCTV nainstalovány tak, aby s ohledem na stanovený účel kamerového dohledu, jak je uveden v těchto Pravidlech, jeho kamery nezabíraly větší část území nebo prostor, než je nezbytné, a neshromažďovaly více videozáznamů, než je nezbytné,
  • dodržovat základní zásady zpracování videozáznamů a požadavky na důvěrnost a bezpečnost stanovené ZOOÚ, GDPR, těmito Pravidly a dalšími právními předpisy,
  • zajistit, aby byl kamerový systém CCTV v dobrém provozním stavu a aby byly případné technické závady systému CCTV řešeny rychle s využitím všech dostupných technických prostředků,
  • přijmout organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, aby se zabránilo náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zveřejnění nebo jinému neoprávněnému zpracování videozáznamů,
  • ukládat videodzáznamy obsažené na zařízení pro záznam videozáznamů a/nebo jiných médiích,
  • nezveřejňovat, nepředávat ani neumožňovat žádným způsobem přístup k videozáznamům osobám, které k tomu nejsou oprávněny,
  • zajistit, aby u vchodů do budov, v prostorách a v místech, kde se provádí kamerový dohled, byly umístěny informační tabule (cedule CCTV) s následujícími informacemi: „Areál a společné prostory jsou pro vaši bezpečnost monitorovány kamerovým systémem. Správce údajů - společnost „Youston CZ s.r.o.“, identifikační číslo společnosti: 194 32 399, e‑mail: rent@youston.cz“, a „Areál a společné prostory jsou pro vaši bezpečnost monitorovány kamerovým systémem. Správce údajů - společnost „Youston CZ s.r.o.“, identifikační číslo společnosti: 194 32 399, , e-mail:rent@youston.cz“.
  • ujistit se, že jsou informační tabule před vstupem do prostoru monitorovaného kamerovým systémem řádně vyvěšené a viditelné,
  • zaznamenat přenos dat CCTV do protokolu o přenosu dat CCTV,
  • zajistit, aby oblast snímaná kamerovým systémem CCTV nezahrnovala obydlí a/nebo jeho soukromou část či vchod, jakož i prostory, kde má subjekt údajů důvodné očekávání absolutního soukromí a kde by takové sledování bylo z hlediska lidské důstojnosti ponižující.
 3. Pokud se pracovníci odpovědní za údržbu kamerového systému nebo jiní zaměstnanci společnosti dozvědí, že údaje z kamerového systému, které zpracovávají, byly zpřístupněny (nebo hrozí, že budou zpřístupněny) osobám, které nemají právo tyto údaje zpracovávat, jsou povinni:
  • neprodleně přijmout veškerá možná opatření k zamezení neoprávněného přístupu ke zpracovávaným osobním údajům,
  • neprodleně informovat zaměstnance odpovědného za údržbu kamerového systému a/nebo ředitele společnosti,
  • neprodleně informovat odpovědného pracovníka, který musí incident zaznamenat v souladu s postupy stanovenými společností.
 4. Přístupová práva k zaznamenaným údajům z kamerového systému budou odebrána po skončení mandátu zaměstnance, který údaje z kamerového systému zpracovává, po ukončení pracovního poměru nebo po změně funkce zaměstnance, pro kterou již není přístup k údajům z kamerového systému nutný.
 1. POSKYTOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ A PŘÍJEMCI DAT
 1. V případech stanovených zákonem poskytne společnost údaje z kamerového systému, které zpracovává, orgánům činným v trestním řízení a dalším osobám, kterým poskytnutí těchto údajů ukládá zákon nebo jiný právní předpis, nebo kterým je společnost povinna tyto údaje poskytnout, a to postupem stanoveným zákonem nebo na základě smluvních závazků. Také na žádost příjemců údajů za splnění alespoň jedné z podmínek pro zákonné zpracování osobních údajů stanovených v článku 6 nařízení (EU) 2016/679. V žádosti musí být uveden účel použití videozáznamů, právní základ pro poskytnutí a přijetí videozáznamů a rozsah požadovaných videozáznamů.
 2. O poskytnutí videozáznamů rozhoduje ředitel společnosti nebo jím pověřená odpovědná osoba.
 3. Všichni zaměstnanci mají právo na přístup ke svým videozáznamů se souhlasem ředitele a při výkonu tohoto práva musí dodržovat požadavky stanovené právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 1. ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů jsou zavedena následující organizační a technická opatření pro zabezpečení osobních údajů:
  • přístup k živému kamerovému dohledu mají pouze ti zaměstnanci, kteří potřebují údaje z živého dohledu k výkonu svých pracovních funkcí,
  • právo zpracovávat zaznamenané údaje z kamerového systému CCTV mají pouze pracovníci odpovědní za údržbu kamerového systému, jak je uvedeno v těchto Pravidlech,
  • přístup k videozáznamů je zabezpečen, spravován a kontrolován (pomocí hesel),
  • ochrana osobních údajů před neoprávněným přístupem do místní sítě prostřednictvím elektronických komunikací,
  • zabezpečení prostor, kde jsou videozáznamy uloženy, a odpovídající ochrana zařízení pro ukládání dat (zařízení pro ukládání dat jsou uložena v uzamčených místnostech/skříních, přístup do příslušných prostor je omezen na oprávněné osoby atd.),
  • ochrana počítačového vybavení před škodlivým softwarem (instalace a aktualizace antivirových programů atd.),
  • informace o tom, že probíhá kamerový dohled, je poskytována ve všech případech, bez ohledu na to, že na některých určených místech kamerový dohled v danou dobu neprobíhá (např. kamera není v provozu po celou dobu, kamera pracuje jen v pevně stanoveném intervalu apod.).
 1. PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ
 1. Subjekt údajů má tato práva: obdržet informace o zpracování údajů, mít přístup k údajům, požadovat výmaz údajů („právo být zapomenut“), pokud jsou videozáznamy uchovávány déle, než jak je stanoveno v těchto Pravidlech, omezit zpracování údajů a vznést námitku proti zpracování údajů.
 2. Kopii záznamu z kamerového systému CCTV (pokud se záznam ukládá) lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti subjektu údajů nebo postupem stanoveným zákonem.
 3. V žádosti subjektu údajů, který si přeje získat videozáznam (kopii) třetí osoby, kterou sám není, musí být uveden účel použití osobních údajů, právní základ pro poskytnutí a získání osobních údajů a rozsah požadovaných osobních údajů.
 4. Po obdržení dotazu od osoby týkajícího se zpracování videozáznamů, které se jí týkají, odpoví společnost nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti, zda jsou videozáznamy týkající se této osoby zpracovávány, uchovávány, a pokud ano, jaký je postup pro poskytnutí těchto údajů.
 5. Na žádost subjektu údajů o přístup k jeho videozáznamům mohou být požadované videozáznamy subjektu údajů zpřístupněny zpřístupněním videozáznamu k prohlížení v prostorách společnosti a/nebo zpřístupněním kopie videozáznamu na externím paměťovém médiu, pokud jsou videozáznamy uloženy.
 6. Na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo jiných orgánů, kterým se společnost zavazuje poskytnout údaje v souladu s postupem stanoveným zákonem, mohou být videozáznamy/kopie zaznamenané kamerovým systémem CCTV zveřejněny bez souhlasu osob zachycených na videozáznamu.
 7. V zájmu ochrany osobních údajů a zájmů zákazníků společnosti mohou třetí strany ve všech servisních prostorách a na pozemku společnosti pořizovat fotografie, videozáznamy nebo zvukové záznamy, avšak pouze na základě své žádosti a s předchozím souhlasem vedení společnosti s uvedením důvodu, proč chtějí takové videozáznamy/fotografie/zvukové záznamy pořizovat, a s uvedením právních důvodů.
 8. Rozhodnutí o povolení fotografování, filmování nebo pořizování zvukových záznamů v prostorách a na pozemku společnosti činí ředitel společnosti nebo jím pověřená odpovědná osoba.

VII.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.youstonliving.com a na informačních tabulích v prostorách, kde probíhá kamerový dohled.
 2. Všichni zaměstnanci společnosti jsou s Pravidly seznámeni prostřednictvím podepsaného formuláře a zavazují se tak dodržovat Pravidla a další právní předpisy, které stanoví požadavky na zpracování osobních údajů.
 3. Zaměstnanci společnosti, kteří poruší požadavky těchto Pravidel, ponesou odpovědnost v souladu s postupy stanovenými zákonem.

 

_________________________

 

Pravidla pro kamerový dohled

Toto nařízení o kamerovém dohledu definuje zásady a postup zpracování osobních údajů společnosti Youston CZ s.r.o. „ a podmínky provozu webových stránek www.youstonliving.com.

PRAVIDLA PRO KAMEROVÝ DOHLED A ZPRACOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Pravidla pro sledování a zpracování videozáznamů (dále jen „Pravidla“) upravují a zahrnují kamerový dohled, zaznamenávání a zpracování videozáznamů (prohlížení, ukládání, předávání, sdílení, používání), udělování, rušení a změny přístupových práv a oprávnění ke zpracování osobních údajů, postupy pro správu a reakci na porušení zabezpečení údajů a pravidla pro uplatňování práv subjektů údajů a vyřizování jejich žádostí, zajištění souladu a provádění zákona o právní ochraně osobních údajů Litevské republiky, požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a dalších právních předpisů upravujících zpracování a ochranu osobních údajů, pokud jde o prostory, budovy a venkovní území společnosti Naujamiesčio NT (dále jen „společnost“).
 2. Tato pravidla byla vypracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Litevské republiky (dále jen „ZOOÚ“), GDPR a jeho prováděcími právními předpisy, příkazem ředitele Státní inspekce pro ochranu osobních údajů č. 1T-71(1.12) ze dne 12. listopadu 2008 „O schválení obecných požadavků na organizační a technická opatření pro zabezpečení osobních údajů“ a dalšími zákony a právními předpisy upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.
 3. Pro účely těchto Pravidel:
  • „Správce údajů“ či „společní správci údajů“ se vztahuje na společnost Youston CZ s.r.o., identifikační číslo společnosti 304602224, V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, the Czech Republic, e-mail: rent@youston.cz,
  • „Subjektem údajů“ se rozumí fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uvedené v Pravidlech.
  • „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se subjektu údajů, jehož totožnost je přímo či nepřímo známa nebo ji lze zjistit.
  • „Přístupem k zařízení pro záznam videozáznamů“ se rozumí přístup, ať už fyzický nebo elektronický, který umožňuje osobě měnit, odstraňovat nebo aktualizovat součásti nebo software technického zařízení pro záznam videozáznamů, nastavovat provozní parametry takového zařízení a mít přístup k jakýmkoli osobním údajům shromážděným v průběhu kamerového dohledu.
  • „Videodohled“ označuje zpracování videozáznamů týkajících se fyzické osoby pomocí automatizovaných nástrojů kamerového dohledu (videokamery) bez ohledu na to, zda se tyto data ukládají na nějakém médiu.
  • „Kamerový systém“ zahrnuje servery a/nebo zařízení pro záznam videozáznamů, CCTV kamery a datová média používaná k ukládání videozáznamů.
  • „Zařízením pro záznam videozáznamů“ se rozumí digitální zařízení obsažené v evidenci majetku společnosti, které slouží k zachycování, nahrávání, ukládání, prohlížení a kopírování videozáznamů.
  • Ostatní pojmy použité v Pravidlech se vykládají tak, jak jsou definovány v ZOOÚ, GDPR a dalších platných zákonech Litevské republiky.
 1. ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD KAMEROVÉHO DOHLEDU
 1. Účelem kamerového systému je poskytnout preventivní bezpečnostní opatření zaměřené na ochranu majetku a aktiv společnosti, jejích zaměstnanců a zákazníků, jakož i na zajištění veřejného pořádku a bezpečného prostředí. Právním základem pro kamerový dohled je oprávněný zájem společných správců údajů (čl.6 odst.1 písm. f GDPR). V případě zjištění škody na majetku nebo osobě jsou správci údajů oprávněni předat tyto údaje třetím stranám za účelem prošetření a určení původu škody.
 2. Videokamery jsou nainstalovány na adrese Hartigova 1743/114, Praha - město Česká republika
 3. Videokamery slouží ke sledování:
  • venkovních prostor všech budov, včetně vchodů, východů, parkovišť a všech ostatních veřejných prostor v areálu,
  • vnitřních společných prostor všech budov, včetně chodeb, vchodů a východů z budov, společných kuchyněk a salonků,
  • Vnitřní i venkovní prostory jsou nepřetržitě sledovány kamerovým systémem.
 4. Údaje z kamerového systému se zaznamenávají na paměťové zařízení a uchovávají se na digitálních médiích po dobu nejvýše 30 kalendářních dnů. Vzhledem k omezené kapacitě pevného disku zařízení pro zaznamené videozáznamy automaticky odstraní nejstarší videozáznamy a do volného úložného prostoru nahraje nejnovější záznam. Zaměstnanci odpovědní za dohled nad kamerovým systémem, jak je uvedeno v těchto Pravidlech, zajišťují nepřetržitost záznamu videozáznamů a udržují systém v dobrém provozním stavu.

III.  ZPRACOVÁNÍ ZÁZNAMŮ Z KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

 1. Ředitel společnosti a jím pověřená osoba, správci objektů a pracovníci bezpečnostní služby (dále jen „pracovníci odpovědní za dohled nad kamerovým systémem“) jsou oprávněni zpracovávat veškerá zaznamenaná data z kamerového systému a nesou odpovědnost za organizaci kamerového systému, zpracování dat z kamerového systému, jejich předávání třetím osobám a ochranu dat z kamerového systému v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu s výjimkou technických poruch systému a preventivní údržby. Dotčení zaměstnanci, kteří mají právo přístupu k videozáznamům, podepsali prohlášení o zachování důvěrnosti a zavázali se dodržovat požadavky stanovené právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 2. Zaměstnanci odpovědní za dohled nad kamerovým systémem musí:
  • zajistit, aby údaje z kamerového systému nebyly použity k jiným účelům, než které jsou definovány v těchto Pravidlech,
  • zajistit, aby byl kamerový systém nainstalován tak, aby vzhledem k uvedenému účelu kamerového dohledu, specifikovanému v tomto dokumentu, jeho kamery nezabíraly větší část území nebo prostor, než je nezbytné, a neshromažďovaly více videozáznamů, než je nezbytné,
  • dodržovat klíčové zásady zpracování videozáznamů a požadavky na důvěrnost a zabezpečení stanovené v ZOOÚ, GDPR, těchto Pravidlech a dalších platných právních předpisech,
  • zajistit, aby byl kamerový systém v dobrém provozním stavu a aby byly veškeré technické závady systému neprodleně odstraněny s využitím všech dostupných technických prostředků,
  • přijmout nezbytná organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, aby se zabránilo náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zveřejnění nebo jinému neoprávněnému zpracování videozáznamů,
  • bezpečně ukládat videozáznamy obsažené v zařízení pro záznam videozáznamů a/nebo jiných médiích,
  • nezveřejňovat, nepředávat ani neumožňovat žádným způsobem přístup k videozáznamům osobám, které k tomu nejsou oprávněny,
  • zajistit, aby u vchodů do budov, v prostorách a na území společnosti a v jejím okolí, kde je zaveden kamerový systém, byly umístěny informační cedule (cedule CCTV) s následujícími informacemi: „Tyto prostory a společné prostory jsou pro vaši bezpečnost pod dohledem kamerového systému (orig. Teritorija ir bendrojo naudojimo patalpos Vaše saugumo tikslais stebimos vaizdo kameromis). Správce údajů - Youston CZ s.r.o., identifikační číslo společnosti 194 32 399, V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, the Czech Republic, e-mail: rent@youston.cz,.
  • zajistit, aby byly informační cedule při vstupu do prostoru kamerového systému řádně vyvěšené a viditelné,
  • zaznamenávat přenosy dat z kamerového dohledu do protokolu přenosu dat ze CCTV,
  • zajistit, aby oblast snímaná kamerovým systémem nezasahovala do obytných a/nebo soukromých prostor nebo vchodů do nich, jakož i do takových prostor, kde subjekt údajů má důvodné očekávání absolutního soukromí a kde by takové sledování bylo z hlediska lidské důstojnosti ponižující.
 3. Pokud zaměstnanci odpovědní za dohled nad kamerovým systémem nebo jiní zaměstnanci společnosti zjistí, že údaje z kamerového systému, které zpracovávají, byly zpřístupněny osobám, které nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat (nebo byly učiněny pokusy o přístup k nim), jsou povinni:
  • neprodleně přijmout veškerá proveditelná opatření k ukončení neoprávněného přístupu ke zpracovávaným osobním údajům,
  • neprodleně informovat zaměstnance odpovědného za dohled nad kamerovým systémem a/nebo ředitele společnosti,
  • neprodleně nahlásit incident odpovědnému zaměstnanci, který musí incident zaznamenat v souladu s postupy společnosti.
 4. Přístupová práva k zaznamenaným údajům z kamerového systému budou odebrána po ukončení oprávnění zaměstnance, který tyto údaje zpracovává, po ukončení jeho pracovního poměru nebo po jakékoli změně jeho funkce, která nevyžaduje takový přístup k údajům z kamerového systému.
 1. POSKYTOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ A PŘÍJEMCI DAT
 1. V případech a způsobem stanoveným zákonem poskytne společnost zpracovávané údaje z kamerových systémů orgánům činným v trestním řízení a dalším osobám, které jsou ze zákona nebo na základě smlouvy oprávněny tyto údaje obdržet. Stejně tak je poskytne na žádost příjemců údajů v případě, že existuje alespoň jeden z důvodů pro zákonné zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). V žádosti musí být uveden účel použití videozáznamů, právní základ pro jejich poskytnutí a získání a rozsah požadovaných videozáznamů.
 2. V případě škody nebo protiprávního jednání zaznamenaného v prostorách společnosti si může další šetření těchto událostí vyžádat předání osobních údajů osobám, které událost vyšetřují, tj. zaměstnancům správců údajů, kteří jsou pověřeni povinností vyšetřit okolnosti události. Tyto osobní údaje zpracovávají zaměstnanci v souladu s požadavky stanovenými zákonem.
 3. O poskytnutí videozáznamů rozhoduje ředitel společnosti nebo jím pověřená odpovědná osoba.
 4. Všichni zaměstnanci mají se souhlasem ředitele právo na přístup ke svým videozáznamům. Tito zaměstnanci jsou povinni při výkonu tohoto práva dodržovat požadavky stanovené právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 1. ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. K zajištění bezpečnosti videozáznamů byla zavedena následující organizační a technická opatření pro zabezpečení osobních údajů:
  • přístup k živému kamerovému dohledu mají pouze ti zaměstnanci, jejichž pracovní úkoly vyžadují používání živých dat z kamerového dohledu,
  • právo zpracovávat zaznamenané údaje z kamerového systému mají pouze zaměstnanci odpovědní za dohled nad kamerovým systémem, jak je uvedeno v těchto Pravidlech,
  • přístup k videozáznamům je zabezpečen, spravován a chráněn (hesly);
  • osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu do místní sítě prostřednictvím elektronické komunikace,
  • prostory, v nichž jsou uloženy videozáznamy, jsou zabezpečeny a zařízení pro ukládání dat jsou vhodně chráněna (zařízení pro ukládání dat jsou uložena v uzamčených místnostech/skříních a nepovolané osoby k nim nemají přístup atd.);
  • počítačové vybavení je chráněno proti škodlivému softwaru (počítač má antivirový software, je plně aktualizován atd.),
  • skutečnost, že je prováděn kamerový dohled, musí být zobrazena ve všech případech, bez ohledu na to, zda některé určené oblasti nejsou v určitou dobu monitorovány (např. kamera není v provozu po celou dobu nebo pracuje v pevně stanovených intervalech apod.).
 1. PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ
 1. Subjekt údajů má následující práva:
  • vědět (být informován) o zpracování svých osobních údajů,
  • přístup ke svým osobním údajům,
  • požádat o výmaz svých osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud jsou videozáznamy uchovávány déle, než je doba uchovávání stanovená v těchto Pravidlech, nebo omezit zpracování svých osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

 

 1. Právo subjektu údajů dozvědět se o zpracování svých osobních údajů se uplatňuje takto:
  • Všechny osoby, které nejsou zaměstnanci správce nebo zpracovatele údajů a jejichž videozáznamy jsou v rámci kamerového dohledu zpracovávány, jsou o probíhajícím kamerovém dohledu informovány následujícím způsobem:
   • vyvěšením informačních cedulí v prostorách, kde je kamerový systém provozován. Na informačních cedulích musí být uvedeno, že je prováděn kamerový dohled, právní názvy a identifikační čísla společných správců údajů, kontaktní telefonní číslo jejich zástupce a účel kamerového dohledu,
   • při uzavírání nájemních smluv na prostory nebo pracovní místa s jednotlivci. Tato osoba je pak povinna informovat všechny třetí osoby, které ji navštíví, o provozovaném kamerovém systému.
  • Zaměstnanci správce údajů jsou informováni o kamerovém dohledu na pracovišti (pokud se pracoviště nachází v prostorách, které jsou předmětem kamerového dohledu):
   • buď při potvrzení těchto Pravidel, nebo první pracovní den.

 

 1. Právo subjektu údajů na přístup ke svým videozáznamům se uplatňuje takto:
  • Kopii záznamu z kamerového systému (pokud se záznamy ukládají) lze vydat pouze na základě písemné žádosti subjektu údajů nebo postupem stanoveným právními předpisy (s uvedením účelu použití osobních údajů, právního základu pro poskytnutí a získání osobních údajů a rozsahu poskytovaných osobních údajů). K takové žádosti musí být přiložen doklad totožnosti dané osoby. Pokud je žádost zasílána poštou nebo kurýrem, musí k ní být přiložena notářsky ověřená kopie dokladu totožnosti subjektu údajů. Pokud zástupce osoby žádá o informace o této osobě, musí předložit doklad o zastoupení a svůj osobní doklad totožnosti.
  • V reakci na žádost subjektu údajů týkající se zpracování jeho osobních údajů se subjektu údajů po ověření jeho totožnosti poskytne informace o tom, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají, a poskytnou se mu požadované údaje (to znamená, že subjekt údajů má možnost prohlédnout si videozáznam nebo mu je na jeho žádost poskytnuta kopie videozáznamu nebo fotografie).
  • V rámci výkonu práva subjektu údajů na přístup k jeho videozáznamům musí být rovněž zajištěno právo třetích osob na soukromí, což znamená, že pokud jsou na videozáznamu, k němuž má subjekt údajů přístup, zachyceny i jiné identifikovatelné osoby nebo jiné informace, které by mohly narušit soukromí jiných osob, musí být záběry retušovány nebo jinak upraveny tak, aby bylo zabráněno identifikaci třetích osob.
  • Na základě žádosti subjektu údajů o přístup k videozáznamům se odpověď, zda jsou videozáznamy týkající se subjektu údajů zpracovávány, poskytne písemně nejpozději do 25 (dvaceti pěti) dnů ode dne podání žádosti.
 2. Právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování jeho videozáznamům se uplatňuje následujícím způsobem:
  • Právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování svých videozáznamů se vztahuje na poskytnutí videozáznamů nebo na jakoukoli jinou operaci zpracování, jako je použití videozáznamů, v souladu s čl. 5 odst. 1 bodem 5 a čl. 5 odst. 1 bodem 6 ZOOÚ.
  • Právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování svých videozáznamů se uplatňuje před zpracováním videozáznamů z důvodů uvedených v bodě 19.2 tohoto dokumentu, a to písemným informováním subjektu údajů s následujícími informacemi: záměr zpracovat videozáznamy (např. jejich poskytnutí, použití atd.) s uvedením, že subjekt údajů má právo vznést námitku proti takovému zpracování, a s vysvětlením, že námitka musí mít právní základ a musí být vyjádřena prostřednictvím písemného oznámení správci údajů, ať už osobně, poštou nebo elektronickými prostředky, a konečně se stanovením přiměřené lhůty, v níž má subjekt údajů právo vyjádřit svůj názor.
 3. Právo subjektu údajů požadovat výmaz svých osobních údajů se uplatňuje následujícím způsobem:
  • Pokud subjekt údajů po prověření zpracování svých osobních údajů zjistí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně nebo nespravedlivě, a obrátí se sám nebo jeho oprávněný zástupce s tímto na správce údajů, pak správce údajů neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů a bezplatně ověří zákonnost a korektnost zpracování osobních údajů subjektu údajů a neprodleně vymaže protiprávně a nespravedlivě uložené osobní údaje nebo pozastaví zpracování těchto osobních údajů s výjimkou jejich uložení. Tyto osobní údaje se uchovávají až do okamžiku jejich likvidace (na žádost subjektu údajů nebo po uplynutí doby uchovávání). Jakékoli další operace zpracování těchto údajů lze provádět pouze v následujících případech:
   • pro účely prokázání okolností, které vedly k pozastavení zpracování,
   • pokud subjekt údajů přímo nebo prostřednictvím zástupce souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů,
   • pokud je to nezbytné k ochraně práv nebo oprávněných zájmů třetích stran.
 1. Správce údajů neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů, informuje subjekt údajů nebo jím pověřenou osobu o výmazu nebo likvidaci osobních údajů subjektu údajů nebo o pozastavení zpracování osobních údajů na jeho žádost.
 2. Správce údajů má právo odmítnout výkon práv subjektu údajů z důvodů uvedených v čl. 23 odst. 2 ZOOÚ.
 3. Na žádost orgánů činných v trestním řízení a jiných orgánů, kterým se společnost zavazuje poskytnout osobní údaje v souladu s postupem stanoveným zákonem, může být pořízený videozáznam (nebo jeho kopie) zveřejněn i bez souhlasu osob, které jsou na videozáznamu zachyceny.
 4. V zájmu ochrany osobních údajů a zájmů zákazníků společnosti mohou třetí strany ve všech servisních prostorách a na pozemku společnosti pořizovat fotografie, videozáznamy nebo zvukové záznamy, avšak pouze na základě své žádosti a s předchozím souhlasem vedení společnosti s uvedením důvodu žádosti a právních důvodů pro filmování, fotografování a/nebo pořizování zvukových záznamů.
 5. O povolení fotografování, natáčení videa nebo pořizování zvukových záznamů v prostorách a na pozemku společnosti rozhoduje ředitel společnosti nebo jím pověřená odpovědná osoba.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.youstonliving.com a na informačních tabulích v prostorách, kde probíhá kamerový dohled.
 2. Všichni zaměstnanci společnosti jsou s těmito Pravidly seznámeni a musí je podepsat, čímž se zavazují k jejich dodržování a k dodržování dalších právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů.
 3. Zaměstnanci společnosti, kteří poruší požadavky těchto Pravidel, nesou odpovědnost v souladu s postupy stanovenými právními předpisy.

 

_________________________